Przedmiot działalności i kompetencje

Celem działalności Ośrodka jest:

 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • udzielanie zainteresowanym informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedstawianie stosownym organom kwartalnych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
 • wsparcia rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa "Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu" wprowadzony zarządzeniem Nr 021.1.66.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.07.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu r. z późniejszymi zmianami.

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 05.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.10.2016. Odsłon 267, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony