Przedmiot działalności i kompetencje

Celem działalności Ośrodka jest:

 

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
  2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
  5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
  6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa "Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu" wprowadzony zarządzeniem Nr 021.1.103.2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.07.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu r. z późniejszymi zmianami.

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 25.10.2021 11:26
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 25.10.2021 11:26. Odsłon 267, Wersja 3