Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej ops.sandomierz.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ops.sanodmierz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.opssandomierz.bip.hsi.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.01.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.01.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Łukasz Bąk, adres poczty elektronicznej sekretariat@ops.sandomierz.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 832 05 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Recznika Praw Obywatelskich 

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17a

 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Słowackiego. Na wyposażeniu budynku znajduję się rozkładana rampa podjazdowa.

Nad wejściem umieszczony jest monitoring wizyjny.

Sekretariat znajduje się na I piętrze w budynku Ośrodka pok. nr 10.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób znajduje się na parterze i I piętrze, Ośrodek nie posiada osobnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczone są schody taśmą dla osób słabowidzących.

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Sandomierzu  zatrudniony jest pracownik sekretariatu, który ukończył I poziom – elementarnego - kursu języka migowego  dla  służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych:

Pani Klaudia Kopeć- sekretariat Ośrodka, mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

 

2. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6C

 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Żydowskiej. Na wyposażeniu budynku znajduję się rozkładana rampa podjazdowa.

Podania, wnioski przyjmowane są przez pracowników merytorycznych w poszczególnych pokojach budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób znajduje się na parterze i I piętrze, budynek nie posiada osobnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Żydowskiej nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczone są schody taśmą dla osób słabowidzących.

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Sandomierzu  zatrudniony jest pracownik sekretariatu, który ukończył I poziom – elementarnego - kursu języka migowego  dla  służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych:

Pani Klaudia Kopeć- sekretariat Ośrodka, mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 06.05.2021
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 06.05.2021. Odsłon 22, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony