Stypendia i zasiłki szkolne

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.    

    

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020 / 2021 realizacją świadczeń w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  

STYPENDIA SZKOLNE  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:  

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.   

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł

Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 2268)

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sandomierz.  

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a.

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września;

- w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

- w  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.  

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.    

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego  i zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Sandomierzu  ul. Słowackiego 17a, tel. 15-832-05-93 wew. 15 – osoba do kontaktu: Anna Chmiel lub wew. 23 - osoba do kontaktu: Katarzyna Ratajczyk, w godzinach pracy Ośrodka tj:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek- piątek 7:00-15:00.

lub na stronie www.ops.sandomierz.pl        

 


 

Wniosek o stypendium szkolne (.doc)

 


 

Wniosek o zasiłek szkolny (.doc)

 


  

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 21.07.2020
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.01.2022. Odsłon 39, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony