Świadczenia Wychowawcze

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2017 poz. 1465).

 

Rodzaje i wysokość świadczeń

 Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe - ustalone zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

   Świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze  Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.                                                                                                                                                                       

 

 

Rodzaj świadczenia   Osoby uprawnione  Kiedy świadczenie nie przysługuje
   Świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze  Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • Drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • Ojciec dziecka jest nieznany
 • Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • Sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenie całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze:

 • drogą tradycyjną (osobiście) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Żydowska 6c, pok. 11, I piętro.
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem kanałów: bankowości elektronicznej, portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, e-puap.gov.pl, PUE ZUS.  

Jakie dokumenty?

 • Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dokumentów dotyczących dochodu, gdyż nie obowiązuje kryterium dochodowe.
 • Jeśli osoba samotnie wychowuje dane dziecko na które ubiega się o świadczenie wychowawcze musi dołączyć od wniosku jeden z poniższych dokumentów:
 1. odpis orzeczenia sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka,
 2. odpis protokołu zawierający treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem ustalającej alimenty,
 3. umowa o alimenty sporządzoną w formie aktu notarialnego z klauzulą wykonalności zatwierdzoną przed sąd,
 4. odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.

Koordynacja a świadczenie wychowawcze:

Świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do  świadczenia wychowawczego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do wojewody świętokrzyskiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.  

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów (w tym załączników i oświadczeń) wymaganych podczas składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832 – 31- 60 wew. 24  

Pliki do pobrania:

1.Wzór wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym niezbędne załączniki. https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-wychowawcze

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 23.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 23.01.2019. Odsłon 225, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony