Sprawozdania za 2021r.

Sprawozdania za 2021r.

Sprawozdanie finansowe jednostki zawiera:


1. Bilans jednostki
2. Rachunek zysków i starat w wariancie porównawczym
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i starat
5. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
6. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych
7. Wartość posiadanych papierów wartościowych
8. Odpisy aktualizujące wartość należności
9. Zobowiązania długoterminowe
10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
11. Poręczenia i gwarancje wykazane w bilansie
12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
13. Koszt wytworzenia środków trwałych
14. Informacja dodatkowa

 


BILANS (.pdf)


 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Posłowska dnia 09.12.2022
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.12.2022. Odsłon 10, Wersja 1drukuj
 
Początek strony