Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW – DODATKI MIESZKANIOWE  

Dodatek mieszkaniowy:   Podstawą ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku wraz z deklaracji o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dane wykazane we wniosku potwierdza na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za ten lokal. Wydatki należy przedstawić za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Właściciel domu jednorodzinnego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy do wniosku dołącza zaświadczenie Starostwa Powiatowego potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego budynku, wielkość powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego i stan wyposażenia technicznego budynku lub powyższe dane wnioskodawca podaje w oświadczeniu po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Bezpośrednio wypłaca się dodatki jedynie właścicielowi domu jednorodzinnego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz ponoszące opłaty za ten lokal.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe obowiązujące na dzień złożenia wniosku od dnia 09 luty 2022r..:

- dla osoby samotnie gospodarującej 2265,01 zł miesięcznie,

- dla gospodarstwa wieloosobowego 1698,76 zł miesięcznie na osobę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Kryterium dochodowe ulega zmianie corocznie. Podstawą ustalenia kryterium dochodowego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w lutym każdego roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie art 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest również kryterium metrażowe określone w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

- normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

35 m.kw. dla 1 osoby

40 m.kw. dla 2 osób

45 m.kw. dla 3 osób

55 m.kw. dla 4 osób

65 m.kw. dla 5 osób

70 m.kw. dla 6 osób

- w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m.kw.

- zgodnie z ustawą dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej o 30% co stanowi:

dla 1 osoby do 45,50 m.kw.

dla 2 osób do 52,00 m.kw.

dla 3 osób do 58,50 m.kw.

dla 4 osób do 71,50 m.kw.

dla 5 osób do 84,50 m.kw.

dla 6 osób do 91,00 m.kw.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Spełnienie kryterium dochodowego i metrażowego nie gwarantuje otrzymania dodatku mieszkaniowego, jest to uzależnione od dochodów gospodarstwa domowego oraz wysokości opłat mieszkaniowych. Sposób obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego określa art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  

Gdyby okazało się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba pobierająca dodatek będzie zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranej kwoty w podwójnej wysokości.

Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.  

Dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany, jeśli gospodarstwo domowe nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal.       

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

− deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,

− dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

Termin załatwienia spraw: 

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c, pokój nr 12 lub listem poleconym.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Informacja:

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c pokój nr 12, 1 piętro.

Druki dostępne są również na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.sandomierz.pl w zakładce "dodatek mieszkaniowy i energetyczny" oraz na stronie BIP w zakładce "druki do pobrania"

Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego  i dodatku energetycznego można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832-31-60 wew. 25, 507-005-773

 

Dodatki energetyczne  

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym: Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie w/w ustawy do dnia 31 grudnia 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.02.2022
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 22.02.2022. Odsłon 330, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony