Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW – DODATKI MIESZKANIOWE  

Dodatek mieszkaniowy:   Podstawą ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku wraz z deklaracji o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy ma obowiązek przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające wykazany w deklaracji dochód gospodarstwa domowego.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia zarządca budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny potwierdza tytuł prawny, powierzchnię mieszkania oraz wysokość opłat w bieżącym miesiącu.

Właściciel domu jednorodzinnego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy do wniosku dołącza zaświadczenie Starostwa Powiatowego potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego budynku, wielkość powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego i stan wyposażenia technicznego budynku lub powyższe dane wnioskodawca podaje w oświadczeniu po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz instalację gazu ziemnego osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi przedstawić ostatnią fakturę za energię elektryczną stanowiącą podstawę wyliczenia ryczałtu za brak w/w instalacji.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie upoważnionej do pobierania należności za mieszkanie. Bezpośrednio wypłaca się dodatki jedynie właścicielom domu jednorodzinnego. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz ponoszące w związku z tym opłaty.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe obowiązujące od dnia 1 marca 2018r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej 1802,15 zł miesięcznie,

- dla gospodarstwa wieloosobowego 1287,25 zł miesięcznie na osobę.

Dochodem w myśl ustawy o dodatkach mieszkaniowych są wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Do dochodu nie wliczamy: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017r. poz. 60).  

Kryterium dochodowe ulega zmianie każdorazowo przy waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 175 % najniższej emerytury obowiązującej na dzień złożenia wniosku, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 125 % najniższej emerytury.  

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest również kryterium metrażowe określone w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ilość osób Powierzchnia normatywna Dopuszczalne przekroczenie pow. normatywnej + 30 %
jedna osoba 35,00 m.kw. 45,50 m.kw.
dwie osoby 40,00 m.kw. 52,00 m.kw.
trzy osoby 45,00 m.kw. 58,50 m.kw.
cztery osoby 55,00 m.kw. 71,50 m.kw.
pięć osób 65,00 m.kw. 84,50 m.kw.
sześć osób 70,00 m.kw. 91,00 m.kw.

W przypadku zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powiększa się powierzchnię normatywną o 5 m.kw.. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m. kw., jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Spełnienie kryterium dochodowego i metrażowego nie gwarantuje otrzymanie dodatku mieszkaniowego, jest to uzależnione od dochodów gospodarstwa domowego oraz wysokości opłat mieszkaniowych. Sposób obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego określa art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  

Gdyby okazało się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba pobierająca dodatek będzie zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranej kwoty w podwójnej wysokości.

Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji Dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany, jeśli gospodarstwo domowe nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal.       

Dodatek mieszkaniowy – przyznawany jest w oparciu o wniosek złożony przez osobę ubiegającą się. Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują osoby, które spełniają jednocześnie trzy warunki :

·         zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny (z wyjątkiem osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego a oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny),

·         średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza: 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1.103,20 zł) lub 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1.544,48 zł). Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę,

·         normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

o    35 m.kw. dla 1 osoby

o    40 m.kw. dla 2 osób

o    45 m.kw. dla 3 osób

o    55 m.kw. dla 4 osób

o    65 m.kw. dla 5 osób

o    70 m.kw. 2 dla 6 osób

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m.kw.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje sekcja dodatków mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c pokój nr 12.

Druki dostępne są również na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.sandomierz.pl zakładce "informacje o OPS" ↓ "wzory dokumentów" oraz na stonie BIP w zakładce "druki do pobrania"  

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

− deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,

− dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

− dokumenty potwierdzające wysokość opłat mieszkaniowych (czynsz, opłaty związane z  eksploatacją, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych)

– informacja od zarządcy

− fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

Termin załatwienia spraw: Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w  terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty.

Wypłata dodatku mieszkaniowego dokonywana jest na konto zarządcy lokalu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o dodatek. Właścicielom domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio w kasie banku przy ul. Słowackiego 37 „b” lub przekazuje przelewem na wskazane konto osobiste.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania świadczenia oraz dokumenty księgowe i kadrowe są ewidencjonowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 06.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 06.03.2018. Odsłon 309, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony