Usługi Opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECYJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje pomoc skierowaną głównie do osób starszych i niepełnosprawnych poprzez :usługi opiekuńcze obejmujące osoby starsze i niepełnosprawne w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmujące osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy. Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione ze strony rodziny, przysługuje pomoc w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Klienci w zależności od wysokości posiadanego dochodu ponoszą częściową odpłatność za usługi. Pozostałą kwotę pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, reguluje Uchwała Rady Miasta z Nr XXVI/284/2013 z dnia 27 lutego 2013

Pełny (100%) koszt za jedną godzinę usług opiekuńczych od 01.03.2023r. wynosi – 36,53 zł.

Pełny (100%) koszt za jedną godzinę specjalistycznych usług od 01.03.2023r. wynosi – 52,42 zł.

Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 701,00 zł. miesięcznie, zaś dla osób w rodzinie w kwocie 528,00 zł. na osobę, są zwolnione z ponoszenia odpłatności. Zakres czynności opiekunek obejmuje: czynności gospodarcze w domu oraz czynności pielęgnacyjno - higieniczne u osób obłożnie chorych. Klientom mogą być dostarczane przez opiekunki OPS obiady do domu, kupowane w placówkach gastronomicznych. Zakres czynności, wysokość odpłatności oraz liczbę godzin usług ustala się indywidualnie  z klientem podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego miejscu zamieszkania klienta.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi. U osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta. Usługi świadczone są przez opiekunki posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi świadczy OPS. Klienci ponoszą niewielką odpłatność, zgodnie z w/w. rozporządzeniem. Zakres czynności obejmuje m. in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych -poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną -kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno -rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji     o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu , asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; pielęgnacja -jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; pomoc mieszkaniowa, w tym: w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; Warunkiem przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych jest zaświadczenie o leczeniu w Poradni Zdrowia Psychicznego wydane przez lekarza psychiatrę. Zakres, odpłatność i liczbę godzin usług ustala się podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01.01.2023r. wynosi 52,70 zł.  

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 14.03.2023
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.03.2023. Odsłon 271, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony