Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 21 grudnia 2016r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2016r., poz. 2234).

Informacje ogólne:

 • Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020, poz. 1329). 

Wymagania formalne:  

 • Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 • Niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.
 • Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (obowiązuje wzór zaświadczenia)    

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” nie przysługuje:

 • Jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).
 • Jednorazowe świadczenie nie przysługuje w przypadku urodzenia martwego dziecka.  

Koordynacja a świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie „ Za życiem”, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do wojewody świętokrzyskiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.  

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o świadczenie „Za życiem”:

 • drogą tradycyjną (osobiście) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Żydowska 6c pok. 6, parter.
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem kanałów: portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, e-puap.gov.pl,

Wszelkie informacje dotyczące jednorazowego świadczenia „Za życiem” można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832 – 31- 60 wew. 22, 507-005-773  

Do pobrania: Wzór wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem”   

 https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111           

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2021
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2021. Odsłon 53, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony