Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1466);
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 poz. 1497).
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 listopada 2020r., w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (Dz.U. 2020 poz. 1031)

 

Rodzaje i wysokość świadczeń

 Rodzaj świadczenia  Wysokość świadczenia   Kryterium dochodowe – ustalone zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
   Świadczenia rodzinne
zasiłek rodzinny

95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
   dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
urodzenia dziecka  1 000,00 zł - jednorazowo 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł - miesięcznie 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci), zwiększenie o 80,00 zł – miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem      o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci), 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  
wychowywania dziecka  w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł – miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia 110,00 zł – miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku 764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł - raz w roku 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113,00 zł – przez 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł – przez 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1 000,00 zł - jednorazowo 1 922 zł
Świadczenie rodzicielskie Świadczenie jest wypłacane w wysokości 1 000 zł, przez okres: 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, lub przysposobienia jednego dziecka, 65 tygodni przy urodzeniu bliźniąt lub przysposobienia dwojga dzieci; 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci lub przysposobieniu trojga dzieci, 69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci lub przysposobieniu czworga dzieci; 71 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub przysposobieniu pięciorga i więcej dzieci. nie obowiązuje kryterium dochodowe
Świadczenia opiekuńcze
świadczenie pielęgnacyjne 1 971,00 zł – miesięcznie nie obowiązuje kryterium dochodowe
specjalny zasiłek opiekuńczy

620,00zł – miesięcznie

764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
zasiłek pielęgnacyjny

215,84 zł miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

 Prawo do świadczenia przysługuje:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

e) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:

–  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specyjalisty lub pracownicka odbywającego staż w ramach przenieisienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach okreslonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekracający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabiezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

f) przybywającym na terytorium Rzeczyposolitej Polskiej;

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art.151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie izy krajowe w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudna 2013 r. o cudzoziemcach

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koorydnacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

 

 Rodzaj świadczenia  Osoby uprawnione  Kiedy świadczenie nie przysługuje
   Świadczenia rodzinne
zasiłek rodzinny Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
 urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje:

- matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;

- jeżeli wniosek złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;

- jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka). 

Dodatek nie przysługuje:

- w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;

- jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży: 

- wniosek o przyznanie dodatku  z tytułu urodzenia  dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres : - 24 miesięcy kalendarzowych; - 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

- korzysta ze świadczenia rodzicielskiego;

- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

a) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

b) ojciec dziecka jest nieznany;

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone;

Dodatek przysługuje osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją; 

Dodatek nie przysługuje osobie, która nie może zostać uznana za osobę samotnie wychowująca dziecko.
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje:

- matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego 

Dodatek nie przysługuje, jeśli rodzina nie jest rodziną wielodzietną.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka alb opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dodatek nie przysługuje jeżeli dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny nie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym  
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka O świadczeniem ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka  w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

- wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);

- matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;

- dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 lub 3ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku  z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) osobom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia opiekuńcze
świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodzina zastępczą spokrewnioną  w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub innej osobie, na której zgodnie  z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki to aby otrzymać świadczenie należy spełnić warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem   o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:

Osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego;
 • ma ustalone prawo do renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Osoba wymagająca opieki:

 • została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą   i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo  do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na  pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z pózn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy osoba wymagająca opieki:

 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą  i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni  w tygodniu.
 • na osobę wymagająca opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku   do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona  za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • osobie, która ukończyła 75 lat (w przypadku gdy nie jest uprawniona do pobrania dodatku pielęgnacyjnego np. ZUS, KRUS, Wojskowego Biura Emerytalnego lub innego organu emerytalno-rentowego) 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:

 • osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);

2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 111);

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2018 poz. 1497).

 

Rodzaje i wysokość świadczeń

 Rodzaj świadczenia  Wysokość świadczenia   Kryterium dochodowe  
   Zasiłek dla opiekuna
 Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługiwał w wysokości 620,00 zł

 Brak kryterium dochodowego     

 

Prawo do świadczenia

 Rodzaj świadczenia  Osoby uprawnione  Kiedy świadczenie nie przysługuje
   Zasiłek dla opiekuna
 Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekunów przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne  i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r.  w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15-09-2014 r.

Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Do przesłanek tych zaliczamy w między innymi:

 • rezygnację lub nie podejmowanie zatrudnienia z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
 • osoba niepełnosprawna powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoba sprawująca opiekę nie może być uprawniona między innymi do świadczeń emerytalno-rentowych.                      

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • Osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • Na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową

Osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;   
 •  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo  do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku   dla opiekuna;    
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.                                                                                                                                                                                                                         

 

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o świadczenia rodzinne:

drogą tradycyjną (osobiście) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Żydowska 6c pok. 6, parter.

drogą elektroniczną za pośrednictwem kanałów: bankowości elektronicznej, portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, e-puap.gov.pl, PUE ZUS.  

Koordynacja a świadczenia rodzinne:  

Świadczenia rodzinne, podlegają unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia rodzinnego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami  zostanie przekazany do wojewody świętokrzyskiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Nie dotyczy to wniosków w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka( „becik”).  

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów (w tym załączników i oświadczeń) wymaganych podczas składania wniosków w sprawie w/w świadczeń rodzinnych można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832 – 31- 60 wew. 22, 507-005-773   

Do pobrania:

Wzory wniosków:                   

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

1. zasiłek rodzinny z dodatkami

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

2. zasiłek pielęgnacyjny

https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

3. świadczenie pielęgnacyjne

https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

4. specjalny zasiłek opiekuńczy

https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

5. świadczenie rodzicielskie

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Wzór zaświadczenia lekarskiego obowiązującego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. ( Dz. U. z 2021r, poz. 199)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000199/O/D20210199.pdf

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 28.06.2021
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 28.06.2021. Odsłon 323, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony