Dostęp do informacji publicznych

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1764) daje każdemu prawo dostępu do informacji publicznej. W rozumieniu ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Zasady i tryb udostępniania określa ustawa.

Informacje publiczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierz udostępniane są w drodze: 1) ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ww. ustawy), 2) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1 ww. ustawy), 3) udostępnienia na wniosek (art. 10 ust. 1 ww. ), 4) udostępnienia niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do ww. decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto prawo do informacji publicznej, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 


 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (.pdf)

 


 

 

 

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 08.11.2016
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 08.11.2016. Odsłon 276, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony