Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW - DODATEK ENERGETYCZNY  

Dodatek energetyczny – przyznawany jest w oparciu o wniosek złożony przez osobę ubiegającą się. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.  

Dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

2. złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c w/w ustawy).

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,29 zł/miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,68 zł/ miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,81 zł/miesiąc.

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków energetycznych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje sekcja dodatków mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c pokój nr 12.

Druki dostępne są również na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.sandomierz.pl w zakładce "informacje o OPS" "wzory dokumentów"oraz na stonie BIP w zakładce "druki do pobrania".

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego należy dołączyć:

kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej); W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Termin załatwienia sprawy: Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Dodatek energetyczny przyznawany jest na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.

Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odbiór decyzji następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty.

Dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w kasie banku Spółdzielczego przy ul. Słowackiego 37 „B” z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania świadczenia oraz dokumenty księgowe i kadrowe są ewidencjonowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.    

 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW – DODATKI MIESZKANIOWE  

Dodatek mieszkaniowy – przyznawany jest w oparciu o wniosek złożony przez osobę ubiegającą się. Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują osoby, które spełniają jednocześnie trzy warunki :

  • zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny (z wyjątkiem osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego a oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny),
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza: 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1.103,20 zł) lub 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1.544,48 zł).

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku

– jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę,

  • normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 35 m.kw. dla 1 osoby
  • 40 m.kw. dla 2 osób
  • 45 m.kw. dla 3 osób
  • 55 m.kw. dla 4 osób
  • 65 m.kw. dla 5 osób
  • 70 m.kw. 2 dla 6 osób

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m.kw.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje sekcja dodatków mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c pokój nr 12.

Druki dostępne są również na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.sandomierz.pl zakładce "informacje o OPS" ↓ "wzory dokumentów" oraz na stonie BIP w zakładce "druki do pobrania"

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

− deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,

− dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

− dokumenty potwierdzające wysokość opłat mieszkaniowych (czynsz, opłaty związane z  eksploatacją, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych)

– informacja od zarządcy

− fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

Termin załatwienia spraw: Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w  terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty.

Wypłata dodatku mieszkaniowego dokonywana jest na konto zarządcy lokalu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o dodatek. Właścicielom domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio w kasie banku przy ul. Słowackiego 37 „b” lub przekazuje przelewem na wskazane konto osobiste.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania świadczenia oraz dokumenty księgowe i kadrowe są ewidencjonowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 14.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.10.2016. Odsłon 260, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony